Zmieniamy się dla Ciebie! Nasza strona jest w przebudowie
Kliknij poniżej, aby przejść do strony naboru do szkół ponadgimnazjalnychSZKOŁA W TWOIM STYLU - REKRUTACJA


TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Technik przemysłu mody zdobędzie umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą.
Kim ma być Technik przemysłu mody?
Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik przemysłu mody powinien umieć:
 • projektować wyroby odzieżowe (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;
 • opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych, organizować i kontrolować procesy wytwarzania takich wyrobów;
 • realizować działania związane z marketingiem mody.
 • Warsztat i co dalej?

  Kwalifikacja A.74 "Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych" przypisana do zawodu Technik przemysłu mody jest zorientowana w dużej części na produkcję przemysłową. Będą tutaj rozwijane umiejętności:
 • organizowania prac w produkcji odzieży oraz
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem i sprzedażą wyrobów gotowych.
 • Wprowadzone do podstawy programowej efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą wyrobów odzieżowych to nowość w profilu absolwenta szkoły odzieżowej, mająca na celu rozszerzenie tego profilu o dodatkowe kompetencje sugerowane przez pracodawców. Podstawy działań marketingowych w branży modowej to wiedza przydatna nie tylko w małych firmach, gdzie u kadry inżynierskiej ceni się szerokie spektrum umiejętności, ale również w sytuacji, gdy absolwent szkoły odzieżowej ma zamiar zaistnieć na rynku jako projektant.
  Technik przemysłu mody powinien zatem m.in.: znać zasady tworzenia kolekcji - jako spójnej całości posiadającej charakterystyczne cechy, które tą kolekcję definiują... dokonywać oceny projektów przez pryzmat oczekiwań grupy docelowej, do której są adresowane... umiejętnie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji... planować działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych....
  Umiejętności zdefiniowane w module "Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych" otwierają również Technikowi przemysłu mody dodatkową ścieżkę rozwoju zawodowego: od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej po profesjonalne doradztwo z zakresu stylizacji w salonach odzieżowych.

  TECHNIK INFORMATYK

  Informatyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
  Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, zajmująca się technologiami przetwarzania informacji oraz wytwarzania systemów przetwarzających informacje.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika informatyka jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:
 • programowaniem;
 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań;
 • projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym;
 • administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;
 • obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • konfigurować i eksploatować sprzęt komputerowy;
 • posługiwać się systemami operacyjnymi, pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych;
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • posługiwać się językami obsługi baz danych, w tym SQL, projektować i administrować systemami baz danych;
 • programować w wybranych językach programowania - w szczególności Pascal i C++;
 • stosować metody programowania i doboru algorytmu;
 • tworzyć i przetwarzać grafikę komputerową, obraz i dźwięk;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym anglojęzyczną dokumentacją oprogramowania i sprzętu;
 • samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje;
 • będziesz posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną ułatwiającą wejście na rynek pracy.

 • Możliwości zatrudnienia:
  Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery - każdej branży mającej własną bazę komputerową: bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, szkołach i uczelniach oraz firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego.

  Typowymi miejscami pracy dla technika informatyka są:
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • punkty serwisowe;
 • firmy administrujące sieci komputerowe;
 • sklepy komputerowe;
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • ośrodki obliczeniowe;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.
 • TECHNIK HOTELARSTWA

  Technik hotelarstwa - zawód dla osób komunikatywnych i kreatywnych. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która umożliwi mu realizację wielu interesujących przedsięwzięć.

  Wbrew wielu opiniom, praca w hotelu to nie tylko obowiązki związane z wykonywaniem czynności organizacyjnych i porządkowych, ale przede wszystkim zajęcia twórcze, animatorskie - umiejętność pracy z ludźmi, możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia i współpraca ze zdolnym i aktywnym zespołem.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika hotelarstwa jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego:
 • ustalanie zestawu oferowanych usług hotelarskich oraz sposobu ich świadczenia;
 • obsługiwanie i organizacja przyjęć, konferencji, kongresów, targów, zjazdów i bankietów;
 • organizacja usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych;
 • organizacja bazy noclegowej;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie gości;
 • prowadzenie korespondencji;
 • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości w hotelu.

 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej;
 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej;
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego, posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • organizować pracą w zakładzie hotelarskim;
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta;
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy;
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
 • wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
 • stosować przepisy ochrony środowiska;

 • Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..

  Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są:
 • zakłady hotelarskie;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • pensjonaty, zajazdy, gościńce;
 • schroniska, kwatery prywatne i inne;
 • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne.
 • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

  Technik obsługi turystycznej - zawód dla osób kochających piękno i otaczający świat. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu spełniać marzenia innych o małych i wielkich podróżach.

  Turystyka - możliwość przeżycia niezwykłej podróży, ale także jedna z największych gałęzi gospodarki na świecie. Pozwala zdobyć wiedzę o otaczającym świecie i odbycie niezapomnianych podróży oraz kształtuje osobowość.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika obsługi turystycznej jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z:
 • fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego;
 • kompleksowym świadczeniem usług turystycznych;
 • organizowaniem i realizacją imprez turystycznych;
 • rozliczaniem kosztów oraz podejmowaniem wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego;
 • ustalaniem, koordynowaniem i nadzorem realizacji obsługi turystycznej, znajomością wszelkich walorów i atrakcji turystycznych Polski i świata;
 • sporządzaniem ofert turystycznych w języku polskim i obcym;
 • prowadzeniem prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych;
 • analizować rynek turystyczny, systemy obsługi klientów oraz infrastrukturę turystyczną;
 • zawierać umowy;
 • fachowo i kompleksowo organizować imprezy turystyczne;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • prowadzić i organizować akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych;
 • współpracować z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych;
 • uczestniczyć w targach, konferencjach związanych z turystyką;
 • rozpatrywać skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwać ich przyczyny;
 • udzielać wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzić informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki;
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych;
 • czytać i posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami;
 • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
 • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek;

 • Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..

  Typowymi miejscami pracy dla technika obsługi turystycznej są:
 • biura podróży i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • organy administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki;
 • domy wczasowe i hotele;
 • działy socjalne w zakładach pracy;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • firmy transportowe oraz prowadzące sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych.
 • TECHNIK REKLAMY

  Technik organizacji reklamy - zawód dla osób kreatywnych i odważnych. Atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która będzie nie tylko satysfakcjonująca, ale przede wszystkim ciekawa i rozwijająca.

  We współczesnym świecie bez reklamy nie może już istnieć wymiana informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jej znaczenie coraz bardziej wzrasta i wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia, mentalność i zachowania ludzi. To nowoczesny sposób porozumiewania się rynku z konsumentem.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika organizacji reklamy jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:
 • współpracą z mediami, agencjami reklamowymi, innymi firmami działającymi na rynku reklamowym,
 • posługiwaniem się narzędziami marketingowymi i reklamowymi,
 • wyszukiwaniem rynków zbytu,
 • rozwijaniem i budowaniem wizerunku marki lub produktu.
 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • analizować rynek potencjalnych odbiorców usług reklamowych;
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych;
 • prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje z potencjalnymi klientami;
 • promować oferowane usługi reklamowe;
 • doradzać klientom przy podejmowaniu decyzji dotyczących usług reklamowych i zawierać z nimi umowy;
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations;
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych;
 • organizować (na potrzeby reklamowe) sesje zdjęciowe i filmowe;
 • obsługiwać programy graficzne: Corel Draw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe (Word, Excel);
 • posługiwać się językiem obcym.

 • Możliwości zatrudnienia:
  Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w zakresie tworzenia tekstów i sloganów reklamowych, komputerowego opracowywania publikacji reklamowych, organizacji działalności wystawienniczej i produkcji reklamy radiowej, prasowej oraz telewizyjnej.
  Typowymi miejscami pracy dla technika organizacji reklamy są:
 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe;
 • odziały marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu i reklamy;
 • odziały promocji środków masowego przekazu;
 • agencje scenariuszowe i studia graficzne;
 • studia produkcyjne;
 • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

  Technik usług fryzjerskich - szerokoprofilowy zawód dla osób komunikatywnych, lubiących zmiany i pracę z ludźmi.
  Fryzury i makijaż - nieodłączny element mody zmieniający się wraz z ubiorem i aktualnymi trendami. Uniwersalny język gwarantujący dobrą pracę i możliwość wykazania się kreatywnością oraz wrażliwością estetyczną.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika usług fryzjerskich jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:
 • wykonywaniem w pełnym zakresie usług fryzjerskich;
 • stosowaniem właściwych metod oceny jakości środków kosmetycznych;
 • dobieraniem, obsługiwaniem i konserwowaniem urządzeń i przyrządów fryzjerskich;
 • kontrolowaniem prawidłowości przebiegu zabiegów fryzjerskich;
 • dobieraniem kolorystyki: włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody;
 • dobieraniem zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry;
 • stosowaniem w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki;
 • udzielaniem porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów oraz przeciwwskazaniami do stosowania zabiegów fryzjerskich;
 • śledzeniem zmian i wdrażaniem nowości w modzie i technikach fryzjerskich.

 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • rozróżniać i charakteryzować stan i strukturę włosów klientów;
 • dobierać odpowiednie preparaty do pielęgnacji włosów;
 • dobierać odpowiednie fryzury do twarzy i oczekiwań klientów, uwzględniając obowiązujące trendy w modzie;
 • strzyc włosy na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i maszynek do strzyżenia;
 • czesać i modelować fryzury za pomocą grzebieni, szczotek, wałków do włosów, lokówek i suszarek do włosów, utrwalając je odpowiednimi preparatami;
 • wczesywać do fryzur treski, tupety;
 • przygotowywać odpowiedni skład farb do koloryzowania;
 • farbować i rozjaśniać włosy;
 • wykonywać różnymi technikami trwałą ondulację;
 • przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze włosów i skóry głowy;
 • strzyc i modelować brody oraz wąsy, dobierać ich kształt do twarzy i oczekiwań klienta;
 • ostrzyć, czyścić i odkażać narzędzia oraz przybory stosowane przy wykonywaniu zabiegów.

 • Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w zakładach i salonach fryzjerskich lub założyć własną działalność gospodarczą.

  Typowymi miejscami pracy dla technika usług fryzjerskich są:
 • zakłady lub salony fryzjerskie;
 • teatr, telewizja, filharmonia, opera - przy produkcji filmów i przedstawień;
 • zakłady produkujące peruki, tresy i tupety.
 • TECHNIK MASAŻYSTA

  Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, który realizuje swoje zadania zawodowe w relacji z ludźmi. Wykonuje zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych.

  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika masażysty jest przystąpienie i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:
 • wykonywaniem różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych;
 • wykonywaniem masażu sportowego i kosmetycznego;
 • obserwowaniem i ocenianiem reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowaniem technik masażu;
 • obsługiwaniem sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu.
 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem;
 • wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu;
 • wyjaśniać wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 • wykonywać masaż w profilaktyce i leczeniu;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • współpracować w zespole terapeutycznym;
 • planować i organizować własną pracę;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych i działalności gospodarczej;


 • Możliwości zatrudnienia:
  Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w zespołach lub gabinetach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, kosmetycznych, klubach sportowych; samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

  TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

  Technik fotografii i multimediów - zawód łączący umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu eksponować i upiększać świat.

  Fotografia - możliwość uwiecznienia mijającego czasu. Pozwala wielokrotnie przeżywać najpiękniejsze chwile. To nieograniczone możliwości i praca, która może być pasją oraz życiową przygodą.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i zajęciach praktycznych w studium fotograficznym, licznych plenerach, na wernisażach i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
  A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
  A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
  Najczęściej w zawodzie wykonywane są czynności związane z:
 • posługiwaniem się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • posługiwaniem się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów fotograficznych.

 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • organizować plan zdjęciowy;
 • rejestrować, kopiować i dokonywać obróbki obrazu;
 • wykonywać prace graficzne przeznaczone do wydruku;
 • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne;
 • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne.


 • Typowymi miejscami pracy dla fototechnika są:
 • laboratoria techniczne, usługowe i profesjonalne;
 • przemysł fotooptyczny, optyczny, optoelektroniczny i komputerowy;
 • wydawnictwa;
 • drukarnie;
 • wytwórnie filmowe i telewizyjne;
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne i geologiczne;
 • agencje reklamowe i fotograficzne.
 • TECHNIK LOGISTYK

  Technik logistyk - jeden z najnowocześniejszych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę.
  Logistyka - planowanie, wdrażanie i kontrola efektywności. Możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcja z podejmowanych działań. To praca, która pozwoli Ci wykazać się umiejętnością zarządzania i logicznego myślenia.
  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika logistyka jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
  K1 - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
  K2 - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
  K3 - A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.
  Najczęściej w zawodzie wykonywane są czynności związane z:
 • przygotowywaniem procesów logistycznych i sporządzaniem dokumentów;
 • ustalaniem należności za usługi logistyczne;
 • zawieraniem umów sprzedaży usług logistycznych;
 • organizowaniem i realizowaniem zaopatrzenia oraz magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych;
 • przygotowywaniem taryf przewozowych i spedycyjnych.
 • Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:
 • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów oraz osób;
 • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw;
 • organizować i realizować łańcuchy dostaw w logistyce;
 • gospodarować opakowaniami i organizować recykling odpadów;
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne;
 • prezentować działalność marketingową na rynku usług logistycznych.

 • Typowymi miejscami pracy dla logistyka są:
 • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych;
 • przedsiębiorstwa handlowe, dystrybucyjne, usługowe, transportowo-spedycyjne;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • stanowiska specjalisty do spraw:
 • zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne;
 • sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów;
 • handlu elektronicznego;
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami;
 • gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego;
 • pakowania i opakowań.