• A- | A | A+
 • Strona główna

  Przetargi

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem Numer ogłoszenia: 82096 - 2013.


  Białystok: dostawę sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem
  Numer ogłoszenia: 82096 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 0-85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem lub instalacją sprzętu informatycznego - Tablica interaktywna 1 szt., projektor 1 szt., Ekran ścienny elektryczny 1 szt., uniwersalny uchwyt sufitowy do projektora 1 szt., 12 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, zamek elektroniczny 1 szt., drukarka laserowa kolorowa 1 szt., pakiet oprogramowania biurowego 12 szt., drukarka laserowa wielokolorowa 1 szt., Tablet 60 szt..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.77.10.00-3, 30.23.21.00-5, 30.21.32.00-7, 38.65.21.20-7, 38.65.34.00-1, 44.52.11.00-9, 32.32.20.00-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia (umowy) o wartości min. 50 000 zł brutto każde, obejmujące swym zakresem dostawy sprzętu komputerowego tj. np. zestawów komputerowych, drukarek, tabletów oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiana osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, c) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, d) zmiana np. typu, marki sprzętu w przypadku wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, że będzie to sprzęt który spełnia warunki techniczne określone w SIWZ lub będzie lepszy i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty, e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zakupu).

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:15, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zawodowe inspiracje w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. POKL 2007-2013. 2. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 08.03.2013 r. o godz. 10.15.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem Numer ogłoszenia: 82096 - 2013.


  Białystok: dostawę sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem
  Numer ogłoszenia: 82096 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 0-85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem lub instalacją sprzętu informatycznego - Tablica interaktywna 1 szt., projektor 1 szt., Ekran ścienny elektryczny 1 szt., uniwersalny uchwyt sufitowy do projektora 1 szt., 12 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, zamek elektroniczny 1 szt., drukarka laserowa kolorowa 1 szt., pakiet oprogramowania biurowego 12 szt., drukarka laserowa wielokolorowa 1 szt., Tablet 60 szt..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.77.10.00-3, 30.23.21.00-5, 30.21.32.00-7, 38.65.21.20-7, 38.65.34.00-1, 44.52.11.00-9, 32.32.20.00-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia (umowy) o wartości min. 50 000 zł brutto każde, obejmujące swym zakresem dostawy sprzętu komputerowego tj. np. zestawów komputerowych, drukarek, tabletów oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiana osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, c) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, d) zmiana np. typu, marki sprzętu w przypadku wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, że będzie to sprzęt który spełnia warunki techniczne określone w SIWZ lub będzie lepszy i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty, e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zakupu).

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:15, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zawodowe inspiracje w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. POKL 2007-2013. 2. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 08.03.2013 r. o godz. 10.15.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

  www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html


  Białystok: Organizacja wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin
  Numer ogłoszenia: 14263 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
   

  SIWZ - wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne

   
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstio.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu do Berlina - ITB Berlin (Międzynarodowe Targi Turystyczne). Liczba osób biorących udział w wycieczce wraz z opiekunami 19 osób w tym (3 opiekunów (k, m), kierownik wycieczki (k)). Wśród młodzieży 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym program wyjazdu oraz świadczenia dla każdego z uczestników wyjazdu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.11.00-4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 4.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, wydane na podstawie ustawy z dn. 29.08.1997r. o usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. UWAGA: poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu zagranicznego wyjazdu dla młodzieży szkolnej na co najmniej 19 osób, trwającego min. 3 dni.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, żdysponuje sprawnym technicznie autokarem o ilości miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników wyjazdu
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje pilotem, który przynajmniej raz pilotował autokarową wycieczkę turystyczną w regionie, w którym odbędzie się wyjazd edukacyjny
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  oświadczenia, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie autokarem z o ilości miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników wycieczki, dysponuje pilotem, który przynajmniej raz pilotował autokarową wycieczkę turystyczną w regionie, w którym odbędzie się przedmiotowy wyjazd edukacyjny oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. [zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji umowy w zakresie liczby uczestników biorących udział w wycieczce na podstawie swojej jednostronnej decyzji. Modyfikacja ta może jedynie polegać na zmniejszeniu ilości uczestników maks. o 2 osoby w stosunku do ilości określonej w paragrafie 1 niniejszej umowy. O ewentualnej modyfikacji Wykonawca zostanie powiadomiony faksem. 2. W przypadku zmiany przez Wykonawcę ilości uczestników wycieczki w terminie: a) nie krótszym niż 3 dni od daty wyjazdu - Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, b) w okresie krótszym niż 3 dni od daty wyjazdu - Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłaty 50 % wartości określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdą osobę, która zrezygnowała z uczestnictwa w wyjeździe.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. POKL 2007-2013 2. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 05 lutego 2013 r. o godz. 11.15.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

     

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Wpisany przez Bogdan Antoniuk piątek, 25 stycznia 2013 15:47

  Informacja o unieważnieniu zamówienia.


  Załącznik nr.2 do SWIZ formularz ofertowy


  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 14225-2013 z dnia 2013-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem lub instalacją sprzętu informatycznego - Tablica interaktywna 1 szt., projektor 1 szt., Ekran ścienny elektryczny 1 szt., uniwersalny uchwyt sufitowy do projektora 1 szt., 12...
  Termin składania ofert: 2013-02-05


  Numer ogłoszenia: 47322 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14225 - 2013 data 25.01.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, fax. 0-85 6750215.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
  • W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 05.02.2013 o godz. 10.15..
  • W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 07.02.2013 o godz. 10.15..
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

  www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html


  Białystok: Dostawa sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem
  Numer ogłoszenia: 14225 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SIWZ - sprzęt komputerowy

  Wyjaśnienia do SIWZ

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 0-85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstio.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego wraz z rozmieszczeniem i/lub montażem.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem lub instalacją sprzętu informatycznego - Tablica interaktywna 1 szt., projektor 1 szt., Ekran ścienny elektryczny 1 szt., uniwersalny uchwyt sufitowy do projektora 1 szt., 12 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, zamek elektroniczny 1 szt., drukarka laserowa kolorowa 1 szt., pakiet oprogramowania biurowego 12 szt., drukarka laserowa wielokolorowa 1 szt., Tablet 60 szt. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz jego wyposażeniem, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.77.10.00-3, 30.23.21.00-5, 30.21.32.00-7, 38.65.21.20-7, 38.65.34.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia (umowy) o wartości min. 50 000 zł brutto każde, obejmujące swym zakresem dostawy sprzętu komputerowego tj. np. zestawów komputerowych, drukarek, tabletów oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiana osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, c) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, d) zmiana np. typu, marki sprzętu w przypadku wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, że będzie to sprzęt który spełnia warunki techniczne określone w SIWZ lub będzie lepszy i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty, e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zakupu).

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zawodowe inspiracje w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. POKL 2007-2013. 2. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 05.02.2013 o godz. 10.15..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  SIWZ - sprzęt komputerowy

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Poprawiony: środa, 14 lipca 2010 23:41 środa, 14 lipca 2010 13:29

  Białystok: Budowa zespołu boisk szkolnych i ogrodzenia na działkach nr ewid. gr. 198/1, 199/3, 203/3, 201/1, 201/11, 200/2 - obręb 17 przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku
  Numer ogłoszenia: 209260 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152657 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 0-85 6750215.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk szkolnych i ogrodzenia na działkach nr ewid. gr. 198/1, 199/3, 203/3, 201/1, 201/11, 200/2 - obręb 17 przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa zespołu boisk szkolnych i ogrodzenia na działkach nr ewid. gr. 198/1, 199/3, 203/3, 201/11, 200/2 - obręb 17 przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.31.60.00-5, 45.23.30.00-9.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2010.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane SANBUD Sp. z o.o. oraz ACTIVA - LONGIN WITKOWSKI, ul. Krucza 5/1 lok.8, 15-346 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
  * ACTIVA - LONGIN WITKOWSKI, ul. Narutowicza 53/6, 93-130 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 978346,95 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 652814,64
  *

  Oferta z najniższą ceną: 572000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 849202,39
  *

  Waluta: PLN.

     

  Strona 6 z 7

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański