• A- | A | A+
 • Strona główna

  Przetargi

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail  Białystok, 28.11.2013

  ZSTiO ? 272.7.13

                                                                                                            Wykonawcy

  (uczestnicy postępowania)

              Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły następujące pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

  Pytanie:

  1.czy zamawiający dopuści (zał.1.1 p.monitor o przekątnej rzeczywistej 21,5"?

  Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści (zał.1.1 p.1)  monitor o przekątnej rzeczywistej 21,5"

  Pozostałe zapisy SIWZ nie ulęgają zmianie.
  Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego.
  Numer ogłoszenia: 479020 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Pełny tekst ogłoszenia


  SIWZ
  Załączniki do SIWZ

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


  Informacja o wyniku i uniewżnieniu przetargu.  Wyjaśnienia cz2.
  (docx)                                                                                                                                                                                                  Białystok, 13.11.2013

  ZSTiO - 272.6.13

   

   

   

                                                                                                            Wykonawcy

  (uczestnicy postępowania)

              Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły następujące pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

  Pytanie:

  1.czy zamawiający dopuści (zał.1.1 p.monitor o przekątnej rzeczywistej 21,5"?

  Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści (zał.1.1 p.1)  monitor o przekątnej rzeczywistej 21,5"

  Pytanie:

  2.czy wyszczególnione w p. 10-24 zał.1.1 podzespoły mają być dostarczone bez montażu w obudowie?

  Odpowiedź: Tak, wyszczególnione w p. 10-24 zał.1.1 podzespoły mają być dostarczone w opakowaniach fabrycznych bez montażu.

  Pytanie:

  3.co oznacza dla drukarki atramentowej (zał.1.2 p.7) opis "tonery zapewniające min. 2000 stron wydruku"

  Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym zakresie. Nowe brzmienie wymagań w tym zakresie to:

  "Wraz z urządzeniem należy dostarczyć wszystkie materiały eksploatacyjne producenta oferowanego sprzętu w tym kartridże zapewniające wydruku co najmniej 1000 stron. Zamawiający dokona weryfikacji deklarowanej wydajności dostarczonego wraz z urządzeniem kartridża w oparciu o normę przywołaną i stosowaną przez producenta kartridża.

   Pytanie:

  (...)Większość kart dźwiękowych jest instalowana w złączu PCI, a nie PCI-E.

  Czy karta dźwiękowa nie powinna być na złączu PCI, a nie na złączu PCI-E?(...)

  Odpowiedź: Zaoferowana karta dźwiękowa powinna być na złączu PCI.

  Jednocześnie informuję że w Załaczniku nr 1.1 do SIWZ zapis w pozycji nr 3 - Drukarka sieciowa + toner - 1 szt. uzyskuje brzmienie - Drukarka sieciowa + toner - 2 szt.

  W sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem procedura uzyskiwania wyjaśnień oraz sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami jest uregulowany w pkt. 7 i 8 SIWZ.

  W związku z udzielonymi odpowiedziami jak również wprowadzonymi poprawkami Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ulega przesunięciu termin złożenia i otwarcia ofert.

  Nowe terminy to:

   

  Termin złożenia ofert: 15.11.2013r do godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert: 15.11.2013r. godz. 11:00


  Odpowiedzi na pytania (doc)


  Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego
  Numer ogłoszenia: 451734 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Pełna treść zamówienia
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SiWZ
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ
  Załącznik nr 1.2 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  cpubenchmark.net
  videocardbenchmark

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  Białystok: Przebudowa sali dydaktycznej nr 015 w ramach jej adaptacji do potrzeb pracowni hotelarskiej

  Numer ogłoszenia: 395684 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 0-85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstio.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sali dydaktycznej nr 015 w ramach jej adaptacji do potrzeb pracowni hotelarskiej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest postawienie ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, obłożenie ścian płytą meblową drewnopodobną, ułożenie glazury, wymiana drzwi, wstawienie drzwi, ułożenie paneli, ułożenie gresu, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do podłączenia natrysku, bidetu, muszli, umywalki, zlewozmywaka, instalacja wentylacji do okapu kuchennego, wymiana grzejnika i rur przyłączeniowych, montaż grzejnika łazienkowego, próba szczelności i regulacja instalacji co, modernizacja instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiary natężenia oświetlenia, wykonanie instalacji internetowej.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót ogólnobudowlanych każda o wartości 45 000,00 złotych brutto - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami (min 1 osobą w każdej specjalności), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.2994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60 000,00 zł. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdz. VII ust. 2 pkt 2) oraz dokumenty określone w rozdz. VII ust. 3 SIWZ, warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie, dokumenty określone w rozdz. VII ust. 1 pkt 2-5 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdz. VII ust. 1 pkt. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określone w rozdz. VII ust. 2 pkt.1 - składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. Zgodnie z art.26 ust. 2b) ustawy Pzp, wykonawca wykazując spełnienie warunków art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 - może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dowodami, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 SIWZ są: poświadczenie i inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Uwaga: W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 279), tj. od dnia 20.02.2013 r. - wykonawcy, w zakresie dokumentów określonych w ust. 3 - mogą przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b) wstrzymania robót przez zamawiającego, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, c) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu, d) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp. e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, g) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, h) siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi, tornado, powódź); i) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2) materiałów i urządzeń koniecznych do wykonywania robót, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów i urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, 3) zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, 4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, 5) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, 6) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny, 7) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie robót nie zafakturowanych). 3. Warunkiem dokonania zmiany, której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zstio.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 57, sekretariat.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 08:45, miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 57, sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zawodowe inspiracje w ramach priorytetu IX, Działanie 9.2 POKL 2007 - 2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  SIWZ
  Załącznik do SIWZ
  Przedmiar
  Projekt wykonawczy
  STWiOR

     

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Wybór oferty

  wybor oferty  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie o zmianie zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  SIWZ


  Białystok: Organizacja trzech 5-dniowych wyjazdów zawodoznawczych
  Numer ogłoszenia: 229522 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  SIWZ

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 6750077, faks 0-85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstio.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja trzech 5-dniowych wyjazdów zawodoznawczych.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie trzech 5-dniowych wyjazdów zawodoznawczych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zamówienia na niżej wymienione części: Część I - 5-dniowy wyjazd szlakiem początków państwowości Polski a) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu szlakiem początków państwowości Polski w terminie 29.06.2013 - 03.07.2013 r. b) Liczba uczestników: - uczniowie - 17 uczniów w wieku 17-19 lat - kadra - kierownik wyjazdu oraz 3 opiekunów - łącznie 21 osób Część II - 5-dniowy wyjazd zawodoznawczy do Warszawy; a) 5-dniowy WYJAZD ZAWODOZNAWCZY DO WARSZAWY w terminie 29.06.2013-03.07.2013 b) Liczba uczestników: - uczniowie - 20 uczniów w wieku 17-19 lat; - nauczyciele przedmiotów zawodowych - 5 osób; - kadra - kierownik wycieczki i 2 opiekunów; - łącznie 28 osób. Część III - 5-dniowy wyjazd zawodoznawczy do Krakowa. a) 5-dniowy WYJAZD ZAWODOZNAWCZY DO KRAKOWA w terminie 29.06.2013-03.07.2013 b) Liczba uczestników: - uczniowie - 20 uczniów w wieku 17-19 lat; - nauczyciele przedmiotów zawodowych - 6 osób; - kadra - kierownik wycieczki i 3 opiekunów; - łącznie 30 osób. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, wydane na podstawie ustawy z dn. 29.08.1997r. o usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. UWAGA: poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu zagranicznego wyjazdu dla młodzieży szkolnej na co najmniej 20 osób, trwającego min. 4 dni
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnym technicznie autokarem o ilości miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników wyjazdu
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje pilotem, który przynajmniej raz pilotował autokarową wycieczkę turystyczną w regionie, w którym odbędzie się wyjazd edukacyjny
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. oWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Program wyjazdu, zawierający szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym proponowanych kolejnych pozycji programu zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w poszczególnych częściach zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji umowy w zakresie liczby uczestników biorących udział w wycieczce na podstawie swojej jednostronnej decyzji. Modyfikacja ta może jedynie polegać na zmniejszeniu ilości uczestników maks. o 2 osoby w stosunku do ilości określonej w paragrafie 1 niniejszej umowy. O ewentualnej modyfikacji Wykonawca zostanie powiadomiony faksem. 2. W przypadku zmiany przez Wykonawcę ilości uczestników wycieczki w terminie: a) nie krótszym niż 3 dni od daty wyjazdu - Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, b) w okresie krótszym niż 3 dni od daty wyjazdu - Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłaty 50 % wartości określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdą osobę, która zrezygnowała z uczestnictwa w wyjeździe. 2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia o 7 dni ze względów leżących po stronie Zamawiającego wynikających z prowadzonej procedury o udzielenie przedmiotowych zamówień.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/przetargi.html
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu pt. Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX, Działanie 9.2 2. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 9.15..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Wyłonienie najkorzystniejszej oferty. 24.04.2013 r.


  Białystok: Adaptacja pomieszczenia dydaktycznego nr 254 do potrzeb pracowni włókienniczej i adaptacja pomieszczenia dydaktycznego nr 012 do potrzeb pracowni obsługi turystycznej
  Numer ogłoszenia: 46061 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


  SIWZ - korekta

  SIWZ

  Przedmiar

  Rysunki

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku , ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6750077, faks 0-85 6750215.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstio.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka oświatowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczenia dydaktycznego nr 254 do potrzeb pracowni włókienniczej i adaptacja pomieszczenia dydaktycznego nr 012 do potrzeb pracowni obsługi turystycznej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pomieszczenie dydaktyczne nr 254 - szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi, wymiana podłogi, wymiana urządzeń sanitarnych, wymian grzejnika i rur przyłączeniowych, próba szczelności i regulacja instalacji co, modernizacja instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiary natężenia oświetlenia, wykonanie instalacji internetowej Pomieszczenie dydaktyczne nr 012 - szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi, wymiana okien, wymiana podłogi, demontaż urządzeń sanitarnych, wymian grzejnika i rur przyłączeniowych, próba szczelności i regulacja instalacji co, modernizacja instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiary natężenia oświetlenia, wykonanie instalacji internetowej Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz rysunkach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, opracowanych przez Wojciecha Adama Kucharza - KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobodna 58/24.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 25.04.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót ogólnobudowlanych każda o wartości 45 000,00 złotych brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami (min 1 osobą w każdej specjalności), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.2994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 90 tys. zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdz. VII ust. pkt. 2 pkt 2) oraz dokumenty określone w rozdz. VII ust. 3 SIWZ;warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie, dokumenty określone w rozdz. VII ust. pkt.1 pkt 2-5 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdz. VII ust. 1 pkt. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określone w rozdz. VII ust. 2 pkt. 1 - składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. Zgodnie z art.26 ust. 2b) ustawy Pzp, wykonawca wykazując spełnienie warunków art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 - może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. Dowodami, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 SIWZ są: poświadczenie i inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Uwaga: W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 279), tj. od dnia 20.02.2013 r. - wykonawcy, w zakresie dokumentów określonych w ust. 3 - mogą przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach:1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b) wstrzymania robót przez zamawiającego, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, c) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu d) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp. e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, g) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, h) siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi, tornado, powódź); i) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2) materiałów i urządzeń koniecznych do wykonywania robót, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów i urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, 3) zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, 4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, 5) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, 6) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny, 7) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie robót nie zafakturowanych). 3. Warunkiem dokonania zmiany, której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zstio.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57, sekretariat.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 10:15, miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zawodowe inspiracje w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 POKL 2007 - 2013..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

     

  Strona 5 z 7

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański